§ 1
Föreningens namn
Föreningen är en ideell förening med namnet Stallbackens Vänner. Den har sitt säte i Sollentuna kommun.


§ 2
Ändamål
Föreningen som är politiskt och religiöst neutral har att:


2/1
främja Edsbergs slottsområdes naturliga förutsättningar som en mötesplats för kulturell verksamhet i skilda former och för berikande av fritidsverksamhet samt verka för att verksamheten inom området ständigt förnyas och utvecklas.

2/2
bedriva verksamhet riktad både mot föreningsmedlemmar och allmänhet som syftar till:
- gemenskap mellan människor genom samvaro i trivsamma former
- engagemang i kulturella frågor genom programverksamhet och opinionsbildning

2/3
svara för driften av föreningsbyggnaden Duvslaget

2/4
upplåta Duvslagets samlingslokal, efter styrelsens godkännande, till organisationer och enskilda på skäliga villkor.


§ 3
Medlemskap
Medlem i föreningen kan av styrelsen beviljas enskilda personer och organisationer som vill främja föreningens ändamål. Styrelsen kan utse enskild person till hedersmedlem.


§ 4
Avgift till föreningen
Varje medlem betalar årsavgift enligt regler och belopp som årligen fastställes av årsmötet. Hedersmedlem är avgiftsbefriad.


§ 5
Medlems utträde ur föreningen
Medlem som önskar lämna föreningen ska skriftligen begära utträde, som ska beviljas utan dröjsmål. Medlemmen har i sådant fall ej rätt att få tillbaka redan inbetald avgift. Medlem som ej betalat årsavgift trots påminnelse stryks i föreningens medlemsförteckning och anses ha utträtt ur föreningen.


§ 6
Medlems uteslutning
Bryter medlem mot dessa stadgar, motarbetar han dess syfte eller skadar på annat sätt föreningen, kan medlemmen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning kan fattas av styrelsen, om den är enig, eller av årsmötet. Ett styrelsebeslut om uteslutning kan medlemmen begära att få prövat av årsmötet. Utesluten medlem har ingen rätt att återfå redan betald årsavgift.


§ 7
Medlemsförteckning
Styrelsen ska föra förteckning över föreningens medlemmar där deras namn, adress och telefonnummer framgår.


§ 8
Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under april månad. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlade. vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten röstning begärts. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.


§ 9
Motioner
Motioner ska vara inlämnade till styrelsen en månad innan årsmötet.


§ 10
Ärenden på ordinarie årsmöte


1.    Val av ordförande för årsmötet


2.   Val av sekreterare för årsmötet

3.   Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets
   protokoll och tillika vid behov utgöra rösträknare

4.   Godkänna kallelse till årsmötet

5.   Fastställande av röstlängd

6.   Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna
   verksamhetsåret

7.   Revisorernas berättelse

8.   Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Beslut med anledningen av föreningens vinst eller förlust enligt
  den fastställda balansräkningen

11. Arvode till styrelsens ledamöter

12. Redovisning av budget- och verksamhetsplan

13. Val av ordförande i föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare

15. Val av revisorer och ersättare

16. Val av valberedning bestående av minst två ordinarie och en
  ersättare

17. Beslut om årsavgift

18. Motioner och förslag från styrelsen och medlemmar

19. Övriga ärenden /ärenden av ekonomisk art som ej är beredda av
  styrelsen kan ej bli årsmötesbeslut)

§ 11
Extra föreningsstämma
På extra föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas


§ 12
Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma ska ske genom personligt brev senast 14 dagar före stämman eller genom annonsering i föreningens medlemsblad


§ 13
Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande /för en tid av ett år) samt minst sex ledamöter och två ersättare med ett års förskjutning för halva antalet. styrelsen fördelar funktionerna inom sig. Utöver ordförande ska finnas sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför när de närvarandes antal är minst fyra stycken. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång, står platsen vakant till nästkommande föreningsstämma. Inom styrelsen kan utses ett arbetsutskott på tre/fyra personer, varav ordföranden är en. Arbetsutskottet handlägger löpande ärenden och redovisar beslut av ekonomisk och organisatorisk art för styrelsen. Styrelsen sammanträder när ordförande finner lämpligt eller då minst tre av styrelsens ledamöter hos ordföranden begär att sammanträde ska utlysas. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. styrelsen äger rätt att adjungera personer för särskilda ändamål.


§ 14
Styrelsens arbete
Ordföranden åligger att leda förhandlingar och styrelsemöten. Att å föreningens vägnar underteckna föreningens handlingar och tillse att fattade beslut verkställes. Vid förfall för ordföranden träder vice ordföranden in.


§ 15
Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av den eller dem som styrelsen utser


§ 16
Räkenskaper
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari - 31 december (kaldenderår). Styrelsen ska senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna redovisningshandlingar till revisorerna.


§ 17
Revisorer
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två vid ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. För revisorerna ska utses en ersättare. Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast sju (7) dagar före ordinarie föreningsstämma.


§ 18
Stadgar och revision
Beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens trädande i likvidation ska fattas av två på varandra följande stämmor, varav minst den ena ska vara ordinarie årsmöte. Beslut ska för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande. Rösträtt tillkommer endast betalande medlemmar.


§ 19
Föreningens upplösande
Skulle föreningen upplösas, ska dess behållna tillgångar användas för fortsatt främjande av föreningens ändamål på sätt som förenings-stämman beslutar. Beslut om föreningen upplösning ska för att vara gällande på den senare av de båda stämmorna som anges i § 18, ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

Stadgar för Stallbackens Vänner

antagna vid årsmötet 5 april 2005

HEMValkommen.html

stallbackens vänner

SOLLENTUNA