Historia

Historia och utveckling

1986

Stallbackens Vänner bildades vid ett sammanträde 11 mars 1986 såsom en bygdegårdsförening. Föreningens målsättning var att få till stånd en bygdegård på Stallbacken. En bygdegård skall erbjuda lokaler för föreningar och enskilda i kommunen. Ett sådant behov finns i Sollentuna.

Antalet medlemmar under det första verksamhetsåret var 120 enskilda och 12 föreningar. Till ordförande i den interimsstyrelse som tillsattes vid bildandet valdes Gunilla Asplund.

1987

I en verksamhetsplan som framlades vid första ordinarie årsmöte i mars 1987 sades att bygdegårdsföreningen Stallbacken skulle verka verka för:

– att medel avsätts för upprustning och iordningställande av lokaler på Stallbacken för sollentunabornas behov av Sollentuna kommun

– att de politiska partierna i Sollentuna bör engageras att arbeta för Stallbacken som aktivt kulturcentrum

– att aktivt verka för en bygdegård på Stallbacken

– att undersöka omkringliggande kommuners liknande byggnader och ta del av deras lösningar för drift och kostnader

– att hålla medlemsmöten och informera om föreningens arbete samt deltaga med föreningens information vid olika möten för allmänheten.

1989

Från och med augusti 1989 har föreningen utgivit ett medlemsblad kallad Stallbladet, till en början som en stencilerad handskriven produkt, men från och med 1990 som tryckt tidning i A-5 format. Förstasidan pryddes länge av Lars Stenstads träsnitt av Stallbacken, och det finns fortfarande med som minibild på ”Nya Stallbladet” som började utges 2002 såsom en periodisk utkommande tidskrift med fyra nummer per år.

1992

Stallbackens vänner slöt 1992 ett nyttjanderättsavtal mellan Sollentuna kommun och föreningen om hyra av byggnaden Edsberg 11:4 (Duvslaget) på en tid av 25 år fr o m 1 juli 1992 till och med 30 juli 2017. Upprustningen av Duvslaget, från ett nedkletat duvslag där fåglarna flög in o ut genom hål i väggarna till en fin förenings- o festlokal genomfördes med frivilliga krafter under stor del av 1990-talet.

Uthyrningen av lokalen är vid sidan av medlemsavgifter föreningens viktigaste inkomstkälla.

1996

I november 1996 beslöt föreningen vid ett extra styrelsemöte att lämna Bygdegårdsförbundet och namnnändrades till Föreningen Stallbackens Vänner. Samtidigt beslutades att Stallbackens Vänner skulle utgöra vänförening till Föreningen Edsviks konst och kultur [EKK]. Senare bildades en särskild sådan vänförening.

Föreningen har under sin historia haft följande sju ordföranden:

  • 1986 Gunilla Asplund
  • 1987 Margareta Beckerus
  • 1988 – 2002 Wilhelm von Essen
  • 2002 – 2009 Lars G. Lindström
  • 2009 – 2010 Göran Lager
  • 2010 – 2011 Wilhelm von Essen
  • 2011 –          Jan R Nilsson

2006

Stallbackens Vänners 20-årsjubileum högtidlighölls den 21 maj 2006 vid en tillställning på Edsbergs slott. Ett 70-tal personer hade infunnit sig och bjöds på ett kulturellt program i Galleriet och därefter en supé framställd i Kungasalen.

Föreningen har nu verkat i Sollentuna i över 25 år, och har under den tiden hunnit förverkliga en del av den ursprungliga målsättningen, att Edsbergs slott med Slottsparken och Stallbacken blivit en kulturplats dit sollentunaborna gärna söker sig för olika evenemang under olika tider på året.

Basen i verksamheten på Stallbacken är Edsviks Konsthall och Konstskolan, som har Ricardo Donoso som en mycket skicklig entreprenör. Sedan 2009 finns designutställningen MC-Collection i den renoverade Ladan.

2009

Duvslaget brann då ner av okänd anledning men återuppbyggdes 2010 tack vare att Stallbackens Vänner betalade 3 miljoner för återuppbyggnaden.

2011

Stallbackens Vänner fortsätter oförtrutet sitt arbete för att få nya entreprenörer till de ännu inte utnyttjade byggnaderna och vill aktivt medverka i den av kommunen aviserade satsningen att under 2011 ytterligare öka intresset för området.

Från och med 2011har styrelsen prövat att vidga området för sin uppmärksamhet med ambition att stimulera lokal kultursatsning och -debatt samt fokusera på kommunens eventuella fortsatta satsningar på kultur i hela Sollentuna.

Föreningens 5 torsdagskvällar med föredrag per termin samt de stipendier som föreningen årligen numera delar ut på Valborgsmässoafton har fått uppskattning från många medlemmar.